Algemene Voorwaarden

 • Art. 1 – Toepasselijkheid
 • Art. 2 – Aanbiedingen en totstankoming overeenkomsten
 • Art. 3 – Prijzen
 • Art. 4 – Betaling
 • Art. 5 – Levering en leveringstijd
 • Art. 6 – Ruilen en herroepingrecht
 • Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud
 • Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid
 • Art. 9 – Overmacht
 • Art. 10 – Intellectuele eigendom
 • Art. 11 – Persoonsgegevens
 • Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Art. 13 – Links
 • Art. 14 – Uw rechten

Art. 1 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Kamagra-deals.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kamagra-deals.nl en zullen ook gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, wanneer u met ons overeenkomsten sluit voor onze producten of diensten.
 2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn indien dit op de pagina van een product of dienst is aangegeven.
 3. Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en de resterende bepalingen blijven uitvoerbaar.
 4. Indien de koper eveneens naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden slechts van toepassing indien kamagra-deals.nl schriftelijk instemt met de toepassing ervan vóór de totstandkoming van het contract.
 5. De internetsite van kamagra-deals.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
 6. “Koper”: elke natuurlijke of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat met kamagra-deals.nl, ongeacht of het contract al dan niet door die partij is geïnitieerd.
 7. Kamagra-deals.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zoals vereist door de wet in Nederland.
 8. Door de online site van kamagra-deals.nl te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden alsook met alle andere voorwaarden die op de website worden vermeld.

Art. 2 – Aanbiedingen en totstankoming overeenkomsten

 1. Deze speciale aanbiedingen, die geldig zijn zolang de voorraad strekt, worden aangekondigd op onze website of via de telefoon.
 2. Geregistreerde offertes hebben standaard een geldigheidsduur van twee weken, tenzij in de offerte een andere termijn is vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Koper een e-mail of brief ter bevestiging van de bestelling ontvangt.
 4. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen komen de Koper en kamagra-deals.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Voorts doet het ontbreken van een gewone handtekening geen afbreuk aan de verbindende kracht van een aanbod of de aanvaarding ervan. De door kamagra-deals.nl bijgehouden elektronische bestanden zullen dienen als vermoeden dat deze documenten bestaan en zijn ondertekend binnen de beperkingen die de wet aan dergelijk bewijs oplegt. Indien u zich in een juridische procedure op dit document wenst te baseren, is dit op eigen risico, omdat er geen garanties zijn ten aanzien van de juistheid of volledigheid ervan.
 5. De telefonisch of per e-mail verstrekte informatie, afbeeldingen en mededelingen, alsmede opgaven over de toepasselijkheid van alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van producten worden met zorg (opnieuw) gepresenteerd. Kamagra-deals.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn of op u van toepassing zijn. Afwijkingen kunnen niet altijd aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen, die overeenkomstig de wet in euro’s zijn uitgedrukt, zijn inclusief BTW.
 2. Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de periode die op het moment van aankoop wordt vermeld, en niet langer. Bijvoorbeeld: “Geldig tot 1 maart 2012”, na deze datum is het niet meer mogelijk aankopen te doen die van deze aanbieding profiteren.
 3. De koper is de prijs verschuldigd die kamagra-deals.nl hem in haar bevestiging meedeelt, zoals bepaald in artikel 2 van deze voorwaarden. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door kamagra-deals.nl worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Art. 4 – Betaling

 1. Bestellingen via deze site kunnen op de volgende manieren betaald worden: via vooruitbetaling, factuur, contant of Ideal. Kamagra-Deals.nl kan deze opties in de toekomst uitbreiden, maar zal u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door u updates te mailen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van kamagra-deals.nl.
 2. Indien kamagra-deals.nl is overeengekomen betaling tegen een bepaalde datum te aanvaarden, is de koper in verzuim indien betaling op dat tijdstip uitblijft. Betalingsvoorwaarden kunnen alleen in een eerder stadium worden overeengekomen en vastgelegd wanneer beide partijen deze overeenkomen als onderdeel van hun contract met elkaar – voordat er producten worden geleverd of diensten worden verleend.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
 4. Naast bovengenoemde kosten is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien de koper niet tijdig betaalt, is kamagra-deals.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment dat de betaling volledig is voldaan. Eveneens gaat u accoord indien u niet betaald dat u opgenomen wordt in de rubriek oplichting van deze site.

Art. 5 – Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. In principe streeft kamagra-deals.nl ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden; levering wordt echter nooit gegarandeerd tegen een bepaalde datum en tijd, maar slechts een indicatie van de vermoedelijke verzendtermijn. Kamagra-deals.nl kan nadere informatie over levertijden verstrekken op haar website of anderszins schriftelijk communiceren, maar dit is slechts een indicatie van de tijd die nodig is om te leveren-de daadwerkelijke levering zal langer duren dan geschat indien u buiten de Europese Unie woont en de douane vertragingen oploopt. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet in voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het weer beschikbaar zal zijn. Indien er vertragingen zijn in de levering van het product aan hen, zullen zij ook per e-mail of telefoon op de hoogte worden gebracht.
 3. De levering geschiedt op het door de koper bij de aankoop opgegeven adres.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op u over bij de levering, wanneer deze juridisch en fysiek aan u worden overgedragen.
 5. Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn hetgeen in de klantenservice is medegedeeld betreffende het risico van de gratis verzending,
 6. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Art. 6 – Ruilen en herroepingrecht

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  1. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  1. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  1. snel kunnen bederven of verouderen;
  1. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  1. van kranten en tijdschriften.
 2. Indien de consument-koper gebruik heeft gemaakt van zijn of haar recht om van een aankoop af te zien, zal kamagra-deals.nl hem of haar binnen 30 dagen terugbetalen, verminderd met de eventueel door de koper betaalde verzendkosten.
 3. Indien de consument-koper voor verzending onder rembours heeft betaald, maar een zending weigert te aanvaarden wanneer deze bij hem aankomt, verliest hij zowel de verzendkosten als een extra vergoeding.

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Na volledige beatling is het product eigendom van de klant.

Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Kamagra-deals.nl garandeert dat indien gebreken aan de geleverde goederen worden geconstateerd, deze kosteloos worden vervangen of tegen redelijke kosten voor u worden hersteld.
 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 3. Kamagra-deals.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de koper of derden, behoudens in geval van grove schuld of opzet van kamagra-deals.nl en dan nog slechts in beperkte mate/bedrag.
 4. Indien Kamagra-Deals.nl gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van kamagra-deals.nl of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  1. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  1. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 6. De koper vrijwaart kamagra-deals.nl van alle vorderingen – met inbegrip van juridische kosten en schikkingen, indien de wet dit toestaat – die derden tegen ons kunnen instellen in verband met deze overeenkomst, tenzij de relevante wetgeving dit verbiedt. De koper is verantwoordelijk voor het terugsturen van het product naar kamagra-deals.co.uk zodat het kan worden beoordeeld en behandeld volgens de richtlijnen van het garantiebeleid. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht kamagra-deals.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 7. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. De garantie van de fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument en het bedrijf kan aanvullende garanties bieden.

Art. 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is kamagra-deals.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht duurt.
 2. Overmacht is elke omstandigheid waardoor de koper de beloofde goederen of diensten niet kan ontvangen. Dergelijke omstandigheden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) stakingen, brand, bedrijfsonderbrekingen door onderbreking van de energievoorziening of andere onverwachte storingen van derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Art. 10 – Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij kamagra-deals.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 11 – Persoonsgegevens

 1. Kamagra-deals.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kamagra-deals.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 13 – Links

 1. De site van kamagra-deals.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft kamagra-deals.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Art. 14 – Uw rechten

 1. U kunt altijd aan kamagra-deals.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt en daartoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u kamagra-deals per e-mail vragen om wijzigingen of aanvullingen van uw gegevens, die zo spoedig mogelijk zullen worden doorgevoerd. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u kamagra-deals.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.